Vedtægter

Dansk Brugmansia Selskab - stiftet 24. november 2019

 1. Foreningens navn er Dansk Brugmansia Selskab (forkortet DBS).
   
 2. Foreningens hjemsted er Odsherred kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands eller en postbox. CVR-nr.: 41162120.
   
 3. DBS har det formål at fremme kendskabet til og interessen for Brugmansia og Brugmansia dyrkning.
   
 4. Enhver kan indmelde sig i DBS, og medlemskabet er personligt.
   
 5. Kontingent fastsættes hvert år til generalforsamlingen. Fastsættelsen gælder et år ad gangen.
  Kontingent opkræves hvert år i januar måned, og betales senest 1. marts. For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal der være betalt kontingent senest 1. juni.
   
 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  1. Generalforsamlingen afholdes hvert år den 2. weekend i juni, samtidig med at engledag afholdes.
  2. Generalforsamlingen skal bekendtgøres via mail til samtlige medlemmer samt i FB gruppen senest 14 dage før med følgende dagsorden.
   1. Valg af dirigent og stemmetællere, disse skal være fra forsamlingen og ikke fra bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
   2. Valg af referent.
   3. Formandens beretning.
   4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
   5. Fastsættelse af kontingent.
   6. Indkomne forslag,
   7. Valg
   8. Eventuelt
  3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
  4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. dage før.
  5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
  6. Beslutninger om ændringer af vedtægter skal vedtages ved mindst ¾ af de afgivne stemmer. Kun fremmødte deltagere har stemmeret.
  7. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Det er de 5 bestyrelsesmedlemmer der har stemmeret, hvis der skal stemmes i bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg. Første gang vælges 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2 år. Genvalg kan finde sted.
  8. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en kasserer, en sekretær, to bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter. Alle deltager i alle møder, såfremt det er muligt.
  9. Dagsorden skal udsendes senest 14 dage før bestyrelsesmøde.
  10. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
  11. På generalforsamlingen vælges to suppleanter til bestyrelsen, Første gang  vælges en for to år samt en for et år. Der vælges en bilagskontrollant for to år, samt en bilagskontrollant suppleant for et år.
  12. En suppleant der indtræder i bestyrelsen, overtager automatisk forgængerens turnus
  13. Personvalg kan kun finde sted blandt medlemmer, som er til sted på generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn.
  14. Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst to gange om året. Mødet kan finde sted vis internet/Skype eller lign.
  15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker dette.
   Der skal indkaldes senest 14 dage efter forslaget er modtaget af bestyrelsen.
 7. Økonomi. Regnskabet følger kalenderåret. I det daglige varetages foreningens midler af kassereren, der er bemyndiget til at disponere over foreningens formue. Formanden får mulighed for at se kontoen – dog uden at kunne disponere på kontoen.
   
 8. Foreningens tegningsudvalg består til enhver tid af formand og kasserer. Formanden giver kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens konto.
   
 9. Hvis der på generalforsamlingen ikke kan vælges en bestyrelse, kan generalforsamlingen vælge forretningsudvalg bestående af en formand og en kasserer. Ved valg af et forretningsudvalg nedlægges den ordinære bestyrelse. Forretningsudvalget vælges for et år ad gangen
   
 10. Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt medlemmet skal udelukkes af foreningen.
   
 11. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages med almindeligt stemmeflertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler Den Danske Naturfond.


Således vedtaget den 14.04.2020

Næste generalforsamling afholdes 2023.