Privatlivspolitk (GDPR)

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Dansk Brugmansia Selskab behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.
Vi behandler de oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Dansk Brugmansia Selskab behandler ikke persondata til andre formål end de, som anses relevant for foreningens drift.

Dansk Brugmansia Selskab behandler IKKE følsomme personoplysninger

Her indsamler vi oplysninger

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse, hjemmeside.

1. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, frivillige o.l.:
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse, tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Tjek af medlemskab ved tilmelding til generalforsamling og andre medlemsarrangementer
• Udsendelse af nyhedsmail til dem, der har tilmeldt sig nyhedsmailen
• Administration af din relation til os.

2) Formål med behandling af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, frivillige o.l.:
• Håndtering af bestyrelsesmedlemmernes hverv og pligter i foreningen
• At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
• At kunne udbetale honorar for ydelser i forbindelse med arrangementer.
• Administration af din relation til os.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger vil stort set altid basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse, opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i
op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bogføringsbilag, herunder medlemskontingent, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om jf. bogføringsloven.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger nederst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Kontaktperson

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson på følgende mail adresse:
Mail: